ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ – Aradhane aradhane nanna tandege

763

ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ
ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ

1.ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲವೆ
ನಿನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜನೆ ||2||

2.ಅಭಿಷೇಕದಾತ್ಮನೆ ಆತ್ಮಪ್ರಿಯನೆ
ನನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆ ||2||

3.ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಜಯವೀರನೆ
ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಶಾಪ ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾತನೆ ||2||

 

Aradhane aradhane nanna tandege aradhane
aradhane aradhane nanna kristanige aradhane
atmanada devarige aradhane
traiyeka devarige aradhane

1.Parishuddha devaru ninallave
ninage sarisati yaru illa nanna rajane ||2||

2.Abhishekadatmane atmapriyane
nanna mudrisi nadesuva pavitratmane ||2||

3.Maranavannu geddu banda jayavirane
nammannu papashapa rogadinda bidisidatane ||2||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*