ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ – Aradhane, aradhane, hallelluya devarige

521

ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ದೇವರಿಗೆ
ಆರಾಧನೆ… //2//
ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧಿನೇ, ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನಿಗೆ
ಆರಾಧನೆ… //2//
ಆರಾಧನೆ… ಆರಾಧನೆ… ಆರಾಧನೆ…
ಆರಾಧನೆ…

ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ದೇವರಿಗೆ
ಆರಾಧನೆ… //2//
ಮಹತ್ವ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆ ರಾಜನಿಗೆ
ಆರಾಧನೆ… //2//
ಆರಾಧನೆ… ಆರಾಧನೆ… ಆರಾಧನೆ…
ಆರಾಧನೆ…

ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ದೇವರಿಗೆ
ಆರಾಧನೆ… //2//
ಪ್ರೀಯೆಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಪಾತ್ರನಿಗೆ
ಆರಾಧನೆ… //2//
ಆರಾಧನೆ… ಆರಾಧನೆ… ಆರಾಧನೆ…
ಆರಾಧನೆ…

ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ದೇವರಿಗೆ
ಆರಾಧನೆ… //2//
ನಿತ್ಯನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ
ಆರಾಧನೆ… //2//
ಆರಾಧನೆ… ಆರಾಧನೆ… ಆರಾಧನೆ…
ಆರಾಧನೆ…

ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ದೇವರಿಗೆ
ಆರಾಧನೆ… //2//
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಭಕ್ತನ ಪ್ರೀಯನಿಗೆ
ಆರಾಧನೆ… //2//
ಆರಾಧನೆ… ಆರಾಧನೆ… ಆರಾಧನೆ…
ಆರಾಧನೆ…
ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ದೇವರಿಗೆ
ಆರಾಧನೆ… //2//

Aradhane, aradhane, hallelluya devarige
aradhane… //2//
Rajadhirajanige aradhine, kartadi kartanige
aradhane… //2//
Aradhane… Aradhane… Aradhane…
Aradhane…

Aradhane, aradhane hallelluya devarige
aradhane… //2//
Mahatva devarige aradhane, mahime rajanige
aradhane… //2//
Aradhane… Aradhane… Aradhane…
Aradhane…

Aradhane, aradhane, hallelluya devarige
aradhane… //2//
Priyeka devarige aradhane, stutigaḷa patranige
aradhane… //2//
Aradhane… Aradhane… Aradhane…
Aradhane…

Aradhane, aradhane hallelluya devarige
aradhane… //2//
Nityanada devarige aradhane, nitya kayuva devarige
aradhane… //2//
Aradhane… Aradhane… Aradhane…
Aradhane…

Aradhane, aradhane, hallelluya devarige
aradhane… //2//
Parisud’dha devarige aradhane, bhaktana priyanige
aradhane… //2//
Aradhane… Aradhane… Aradhane…
Aradhane…
Aradhane, aradhane, hallelluya devarige
aradhane… //2//

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*