ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕ ನೀನೇ-Aradhane nayake nine

758

ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕ ನೀನೇ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೆ

ಆರಾಧನೆಗೆ ಯಜಮಾನ ನೀನೆ ಆರಾಧನೆ ಅರಸನು ನೀನೆ

ಜೀವಿಸುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ

1.ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನೀನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆ

ಪರಲೊಕದ ತಂದೆ ನೀನೆ ಮಹಿಮೆಯ ಆರಾಧನೆ

ಮೊಣ ಕಾಲುರಿ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ

2.ಭಕ್ತರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ

ದೂತರು ಆರಾಧಿಸುವ ಕರ್ತನೆ  ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ

ಧ್ವಜ ಪ್ರಾಯನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಇನಿಯನೆ ನಿನ್ನನೆ                        ಆರಾಧಿಸವೆ

3.ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆರಾಧಿಸುವೆ

ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವ ಯೇಸುವೆ ಹರುಷದಿ ಆರಾದಿಸುವೆ

ಅಭಿಷೇಕಾತ್ಮನೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯನೆ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ

Aradhane nayaka nine aradhanege yogyanu nine

aradhanege yajamana nine aradhane arasanu nine

jivisuva kalavella ninnane aradhisuve

1.Parisud’dha devaru nine parisud’dha aradhane

paralokada tande nine mahimeya aradhane

moṇa kaluri kaigaḷannetti ninnane aradhisuve

2.Bhaktara aradhanege yogyane aradhane aradhane

dutaru aradhisuva kartane aradhane aradhane

dhvaja prayane ninu nanna iniyane ninnane aradhisave

3.Nanagagi baliyada yesuve dinavella aradhisuve

begane baraliruva yesuve haruṣadi aradisuve

abhiṣekatmane atma priyane ninnane aradhisuve

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*