ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆಯೂ – Aradhane parisud’dha aradhaneyu

478

ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆಯೂ,
ತಂದೆ ಯೇಸು ಆತ್ಮರ ಆರಾಧನೆಯೂ… //2//

ಆರಾಧಿಸುವೇ ನಾ ಎಂದೂ,
ಹೋಸನ್ನಾ ಹಾಡಿ ಆರಾಧಿಸುವೇ… //2//

ಕುಂಬರ ನೀನು, ಮಣ್ಣು ನಾ,
ನನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನಾ… //2//

ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆಯೂ,
ತಂದೆ ಯೇಸು ಆತ್ಮರ ಆರಾಧನೆಯೂ… //2//

ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತದೀ ಪಾಪ ತೊಳೆದವನೇ,
ನನ್ನ ಮನ್ನೀಸಿ ನೀ ಕೃಪೆ ತೋರಿದವನೇ… //2//

ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆಯೂ,
ತಂದೆ ಯೇಸು ಆತ್ಮರ ಆರಾಧನೆಯೂ… //2//

ನೀನೇ ಸತ್ಯ ದಾರಿಯೂ, ನನ್ನ ಜೀವವೇ
ಆದಿ ಅಂತ್ಯವಾದ ಅಲ್ಫಾ ಓಮೇಗಾವೇ… //2//

ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆರಾಧನೆಯೂ,
ತಂದೆ ಯೇಸು ಆತ್ಮರ ಆರಾಧನೆಯೂ… //2//

ಅದ್ಭುತ ಆಲೋಚನಾ ಪರಾಕ್ರಮಿ,
ತಂದೆಯೇ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಭು ನೀ, ನಿತ್ಯನಾದ
ರಾಜನೇ… //2//

Aradhane parisud’dha aradhaneyu,
tande yesu atmara aradhaneyu… //2//

Aradhisuve na endu,
hosanna haḍi aradhisuve… //2//

Kumbara ninu, maṇṇu na,
nanna rupisida sr̥uṣṭi kartana… //2//

Aradhane parisud’dha aradhaneyu,
tande yesu athmara aradhaneyu… //2//

Kalvari raktadi papa toḷedavane,
nanna mannisi ni kr̥upe toridavane… //2//

Aradhane parisud’dha aradhaneyu,
tande yesu atmara aradhaneyu… //2//

Nine satya dariyu, nanna jivave
adi antyavada alpha omegave… //2//

Aradhane parisud’dha aradhaneyu,
tande yesu atmara aradhaneyu… //2//

Adbhuta alocana parakrami,
tandeye samadhana prabhu ni,
nityanada rajane… //2//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*