ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗುವೆ –ashirvadha nidhiyaguve

245

ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗುವೆ ಯೇಸು ನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರಲು ||
ಎಲ್ ರೋಹಿ…ಎಲ್ ರೋಹಿ…ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವವನೇ ||

1.ದೀನನಾದ ನನ್ನನ್ನು ದೂಳಿನಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ
ಬಡವನಾದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿರುವೆ ||
ಪ್ರಭುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆ

|| ಎಲ್ ರೋಹಿ ||

2.ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿರುವೆ ನೀ
ಹಸಿದ ಜನರನ್ನು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆ ||
ಇದೇ ದಿವಸ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನನ್ನ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು

|| ಎಲ್ ರೋಹಿ ||

3.ನನ್ನನ್ನು ನಾಶನದ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿರುವೆ
ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಿಸಿದೆ ||
ಬತ್ತಿದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವ ತುಂಬಿಸಿದ ದೇವರೇ

|| ಎಲ್ ರೋಹಿ ||

Asirvada nidhiyaguve yesu ni nannalliralu ||
el rohi…El rohi…Ellellu iruvavane ||

1.Dinanada nannannu duḷininda ebbiside
baḍavanada nannannu tippeyinda ettiruve ||
prabhugaḷa joteyalli kurisi nanna asirvadiside

|| el rohi ||

2.Dina sthitiyalli idda nanna unnata sthitige tandiruveni
hasida janarannu mr̥ṣṭannadinda tr̥ptipaḍisi asirvadiside ||
ide divasa modalugoṇḍu nanna ninu asirvadisu

|| el rohi ||

3.Nannannu nasanada guṇḍiyinda ettiruve
nanna bayiyalli nutana kirtane haḍiside ||
Battida hr̥dayadalli harṣava tumbisida devare

|| el rohi ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*