ಆಹಾ ಬಾನೋಳು ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ, ತ್ತುತ್ತೂರಿಯ – Aha banoḷu shabda, shabda, ttutturiya

288

ಆಹಾ ಬಾನೋಳು ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ, ತ್ತುತ್ತೂರಿಯ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ.
ಯಮ್ಮನವು ಜೀವಿಸುವ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ ಯನ್ನಾತ್ಮನ ಶಬ್ದನಾವೇ… //2//
ಹಾಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ… //8//
ಧ್ವನಿಯ ಕೇಳಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾರಾತ್ಮನು ಎದ್ದು ಬರುವರು,
ನಿತ್ಯವೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವರು… //2//
ಆಹಾ ಬಾನೋಳು ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ, ತ್ತುತ್ತೂರಿಯ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ.
ಯಮ್ಮನವು ಜೀವಿಸುವ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ ಯನ್ನಾತ್ಮನ ಶಬ್ದನಾವೇ… //2//
ಹಾಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ… //8//

ತ್ತುತ್ತೂರಿಯ ಮೊಳಗುವ ವೇಳೆ ಬಂದಿತ್ತೂ,
ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಬೇಗ ಬರುವನು… //2//
ಆಹಾ ಬಾನೋಳು ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ, ತ್ತುತ್ತೂರಿಯ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ.
ಯಮ್ಮನವು ಜೀವಿಸುವ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ ಯನ್ನಾತ್ಮನ ಶಬ್ದನಾವೇ… //2//
ಹಾಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ… //8//

ಕಾಯ್ದಾವರೆಲ್ಲ ಏರಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗುವರು,
ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು… //2//
ಆಹಾ ಬಾನೋಳು ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ, ತ್ತುತ್ತೂರಿಯ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ.
ಯಮ್ಮನವು ಜೀವಿಸುವ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ ಯನ್ನಾತ್ಮನ ಶಬ್ದನಾವೇ… //2//
ಹಾಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ… //8//

ಯಗ್ನ ಪ್ರೀಯ ವಿವಾಹ ದಿನವೂ ಬಂದಿತ್ತೂ,
ಸಭೆಯೆಂಬ ಶೃಂಗಾರದಲಿ ಸಿದ್ಧಳಾದಳೂ… //2//
ಆಹಾ ಬಾನೋಳು ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ, ತ್ತುತ್ತೂರಿಯ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ.
ಯಮ್ಮನವು ಜೀವಿಸುವ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ ಯನ್ನಾತ್ಮನ ಶಬ್ದನಾವೇ… //2//
ಹಾಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ… //8//

 

 

Aha banoḷu shabda, shabda, ttutturiya shabda, shabda.
Yam’manavu jivisuva sabda, shabda yannatmana shabdanave… //2// Hallelluya… //8//
Dhvaniya keḷi parisud’dharatmanu eddu baruvaru,
nityavu atana sannidhiyalli anandisuvaru… //2//
Aha banoḷu shabda, shabda, ttutturiya shabda, shabda.
Yam’manavu jivisuva sabda, shabda yannatmana shabdanave… //2// Hallelluya… //8//

Ttutturiya moḷaguva veḷe bandittu,
nam’ma raja yesu raja bega baruvanu… //2//
Aha banoḷu shabda, shabda, ttutturiya shabda, shabda.
Yam’manavu jivisuva sabda, sabda yannatmana shabdanave… //2// Hallelluya… //8//

Kaydavarella erikoṇḍu mele hoguvaru,
eṇṇeyondige aratiyannu koṇḍu hoguvaru… //2//
Aha banoḷu shabda, shabda, ttutturiya shabda, shabda.
Yam’manavu jivisuva shabda, shabda yannatmana shabdanave… //2// Hallelluya… //8//

Yagna priya vivaha dinavu bandittu,
shabheyemba shr̥ṅgaradali sid’dhaḷadaḷu… //2//
Aha banoḷu shabda, shabda, ttutturiya shabda, shabda.
Yam’manavu jivisuva shabda, shabda yannatmana sabdanave… //2// Hallelluya… //8//

Sharing is caring!

2 comments

Its an awesome song. I liked it. But i need more songs of this vol. Please upload. Specially this song “MANAVU KARAGUVA PREETI” which is in Aha banolu shabda vol. Please i request you to upload it.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*