ಆ ಹಾಲ್ಲೆಲೂಯ – A halleluya

580

ಆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆ ಹಾಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅಳುವನು
ಆ ಹಾಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಶುದ್ಧನೆ ಶುದ್ಧನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ  ದೇವನೆ
ನೀನೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೆ ಯೋಗ್ಯನು
ನನ್ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ
ಯೇಸುವೆ
ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವನೆ
ಪರಿಶುದ್ಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೆ ಅಮೆನ್
ಆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆ ಹಾಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅಳುವನು
ಆ ಹಾಲ್ಲೆಲೂಯಾ

 

 

A halleluya a halleluya
sarvasaktanu aḷuvanu
a halleluya
sud’dhane sud’dhane sarvasakta devane
nine yogyanu nine yogyanu
nan stutigaḷige
yesuve
sarvasakta devane
parisud’dhane parisud’dhane amen
a halleluya a halleluya
sarvasaktanu aḷuvanu
a halleluya

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*