ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ – Im’manuvelane im’manuvelane

317

ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ
ಕೂಡ ಇರೋ ಅಪ್ಪನೇ ಶ್ರೀ ಯೇಸುವೇ
ಹಲ್ಲೇಲುಯ ಆರಾಧನೆ
ಹೊಸನ್ನ ಆರಾಧನೆ

1.ಸತ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ಪರಿಮಳ ಹರದಲಿ ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವೇ

2.ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮಶರೀರ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ದೂಪದ ಹೊಗೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಗೇರುವೆ

3.ಸಾಷ್ಟಾಂಗದಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಕೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ನಿನ್ನ ಪಾದಕೆ ಮುತ್ತನ್ನಿಟ್ಟು ಶಿರದಿ ಹೊರುವೆ

 

 

Im’manuvelane im’manuvelane
kuḍa iro appane shri yesuve
halleluya aradhane
hosanna aradhane

1.Satyadinda athmadindale aradhisuve
parimaḷa haradali nanna stotrave

2.Praṇa athmasarira arpisi aradhisuve
dupada hogeyagi ninna sannidhi geruve

3.Saṣṭhaṅgadi ninna namake aradhisuve
ninna padake muttanniṭṭu shiradi horuve

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*