ಉಜ್ಜೀವನ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ – Ujjivana nam desadalli

609

ಉಜ್ಜೀವನ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕು… //2//
ಉಜ್ಜೀವನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕು… //2//
ದೇವಾ ಮೊರೆಯಿಡುವೇ, ಕರಣಿಸಯ್ಯ ದೇಶವನ್ನು… //2//
ಉಜ್ಜೀವನ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕು…

ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧದೀ, ಸಾಕ್ಷೀಯಾಗಿ
ಬಾಳಬೇಕು… //2//
ದೇವಾ ಮೊರೆಯಿಡುವೇ, ಕರಣಿಸಯ್ಯ ದೇಶವನ್ನು… //2//
ಉಜ್ಜೀವನ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕು…
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೂ ಹೂಡುಕೀ, ಓಡಿ ಬಂದು ಸುಖ
ಹೊಂದಬೇಕು… //2//
ದೇವಾ ಮೊರೆಯಿಡುವೇ, ಕರಣಿಸಯ್ಯ ದೇಶವನ್ನು… //2//
ಉಜ್ಜೀವನ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕು…
ಹಾಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ… //2//
ಒಮ್ಮನದಿ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು
… //2//
ದೇವಾ ಮೊರೆಯಿಡುವೇ, ಕರಣಿಸಯ್ಯ ದೇಶವನ್ನು… //2//
ಉಜ್ಜೀವನ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕು…
ಉಜ್ಜೀವನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕು…
ದೇವಾ ಮೊರೆಯಿಡುವೇ, ಕರಣಿಸಯ್ಯ ದೇಶವನ್ನು… //2//
ಉಜ್ಜೀವನ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕು…

 

 

 

Ujjivana nam desadalli, nan kaṇṇu kaṇabeku… //2//
Ujjivana karnaṭakadalli, nan kaṇṇu kaṇabeku… //2//
Deva moreyiḍuve, karuṇisayya desavannu… //2//
Ujjivana nam desadalli, nan kaṇṇu kaṇabeku…

Sabhegaḷella parisud’dhadi, sakṣhiyagi
baḷabeku… //2//
Deva moreyiḍuve, karuṇisayya desavannu… //2//
Ujjivana nam desadalli, nan kaṇṇu kaṇabeku…
Makkaḷella ninnannu huḍuki, oḍi bandu sukha
hondabeku… //2//
Deva moreyiḍuve, karuṇisayya deshavannu… //2//
Ujjivana nam deshadalli, nan kaṇṇu kaṇabeku…
Hallelluya… //2//
Om’manadi sabhegaḷella onduguḍi prarthisabeku
… //2//
Deva moreyiḍuve, karuṇisayya desavannu… //2//
Ujjivana nam desadalli, nan kaṇṇu kaṇabeku…
Ujjivana karnaṭakadalli, nan kaṇṇu kaṇabeku…
Deva moreyiḍuve, karuṇisayya deshavannu… //2//
Ujjivana nam deshadalli, nan kaṇṇu kaṇabeku…

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*