ಉಜ್ಜೀವನ ಮಳೆಯನ್ನು-Ujjivana maleyannu

461

ಉಜ್ಜೀವನ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸು

ಅಭಿಷೇಕ ದಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸು

ಪರಲೋಕ ಬಲವನ್ನು ಕಳಿಸು

ಉಜ್ಜೀವನದಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಸು

ನಡೆಸು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು

ಉಜ್ಜೀವನದಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಸು –-2

1.ಪಂಚಶತಮ ದಿನದಿ ಬಂದಿಳಿದೆ ನೀ

ಉಜ್ಜೀವನ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಿ  -2

ಸುರಿಸು ಅಗ್ನಿಯ ಸುರಿಸು

ಭಾರತವ / ಕರ್ನಾಟಕ ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಪಡಿಸು –-2

2.ಸಲೋಮನ ಆಲಯದಿ ಬಂದಿಳಿದೆ ನೀ

ಶಕೀನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ್ ತುಂಬಿಸಿದೆ ನೀ -2

ತುಂಬಿಸು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಆ

ಶಕೀನಾ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು -2

3.ಒಣಗಿದ ಎಲುಬನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ

ಸಭೆಗಳನ್ನು ಇಂದು ಉಜ್ಜೀವಿಸು ನೀ –-2

ಚಲಿಸು ಆತ್ಮನೆ ಚಲಿಸು

ನಮ್ಮಸಭೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸು -2

Ujjivana maḷeyannu surisu

abhiṣeka datmaninda tumbisu

paraloka balavannu kaḷisu

ujjivanadi munde naḍesu

naḍesu nam’mannu naḍesu

ujjivanadi munde naḍesu –-2

1.pan̄casatama dinadi bandiḷide ni

ujjivana dinavannu prarambhisiddi -2

surisu agniya surisu

bharatava/ karnaṭaka ujjivisa paḍisu –-2

2.salomana alayadi bandiḷide ni

sakina mahimeyind tumbiside ni -2

tumbisu nam’mannu tumbisu a

sakina mahimeyinda tumbisu -2

3.oṇagida elubannu ujjivisiddi nam’ma

sabhegaḷannu indu ujjivisu ni –-2

calisu atmane calisu

nam’masabhegaḷa madhyadalli calisu -2

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*