ಉಜ್ಜೀವನ ಮಳೆ ಬೇಕು – Ujjivana male beku

336

ಉಜ್ಜೀವನ ಮಳೆ ಬೇಕು ನನ್ ಕರ್ತನೆ ||
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಯ್ಯ ಭಾರತವ ನೆನೆಸಯ್ಯ ||
ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು ||
ಅಗ್ನಿಯುಳ್ಳ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು
ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು || ಉಜ್ಜೀವನ ||

1.ಒಣಗಿದ ಎಲುಬೆಲ್ಲ ಕಟಕಟನೆ ಶಬ್ಧವಾಗಿ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ನಿಲಬಾರದೇ ||
ಶ್ವಾಸ ತಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಬಾರದೇ ||
ಉಜ್ಜೀವನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬಾರದೇ || ಉಜ್ಜೀವನ ||

2.ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳ
ನಡೆಸಿ ನಮ್ ದೇಶವನ್ನು ನೀ ನಡುಗಿಸು ||
ಆತ್ಮನೆ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ನೀ ಚಲಿಸಯ್ಯಾ ||
ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಸುಗ್ಗಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಯ್ಯಾ ||

3.ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರಾಗಿ ಮಾಡಯ್ಯ
ಆತ್ಮಗಳ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಯ್ಯ
ಏನೇ ಬಂದರು ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಯ್ಯಾ
ಒಂದೇ ಬಾಳು ನಿನಗಾಗಿಯೆ  ಬಾಳಬೇಕಯ್ಯಾ ||

Ujjivana maḷe beku nan kartane ||
nam’ma mele surisayya bharatava nenesayya ||
yesuve yesuve nam’manu abhiṣekisu ||
agniyuḷḷa atmaninda nam’mannu
agniyagi marpaḍisu || ujjivana ||

1.Oṇagida elubella kaṭakaṭane sabdhavagi
ondu doḍḍa sain’yavagi nilabarade ||
svasa tanda birugaḷi bisabarade ||
ujjivana desadalli tarabarade || ujjivana ||

2.Nirikṣegu mirida bhayaṅkara kr̥tyagaḷa
naḍesi nam desavannu ni naḍugisu ||
atmane pravahadante ni calisayya ||
antyakala suggigagi sid’dhamaḍayya ||

3.Manuṣyarannu hiḍiyuva bestaragi maḍayya
atmagaḷa niḍadiddare praṇavannu tegedukoḷḷayya
ene bandaru munnugguva sakti niḍayya
Onde baḷu ninagagiye baḷabekayya ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*