ಉಸಿರಾದ ಯೇಸು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತೆ-Usirada yesu usiralli berete

911

ಉಸಿರಾದ ಯೇಸು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತೆ

ಉಸಿರೇ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಪೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರೇ ನಾ ಸುತ್ತಿಪೆ. |2|

ಉಸಿರಾದ ಉಸಿರಾದ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸು- 2

ಹಾಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಾಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಾಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಾಲ್ಲೇಲೂಯ

ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ

1.ಲೋಕವನ್ನೇ ಮರೆತನಯ್ಯ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲಾಮಧುರ ವಾಯಿತಯ್ಯ

ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸುತ್ತಿಸುವಾಗ ಯೇಸಯ್ಯ.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸವಿಯುವಾಗ- ರಾಜ.

ಉಸಿರಾದ ಉಸಿರಾದ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸು- 2

ಉಸಿರಾದ ಯೇಸು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತೆ

ಉಸಿರೇ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಪೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರೇ ನಾ ಸುತ್ತಿಪೆ. |2|

2.ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಆಹಾರವು ದೇಹಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಅರೋಗ್ಯವು-2

ಹಗಲ್ಲೂ ಇರುಳಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ-2

ಉಸಿರಾದ ಉಸಿರಾದ ಉಸಿರಾದ ಯೇಸು- 2

ಉಸಿರಾದ ಯೇಸು ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತೆ

ಉಸಿರೇ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಪೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರೇ ನಾ ಸುತ್ತಿಪೆ. |2|

Usirada yesu usiralli berete

usire ninna suttipe. Nanna usire na suttipe. |2|

Usirada usirada usirada yesu- 2

halleluya halleluya halleluya halleluya

aradhane aradhane aradhane aradhane aradhane

1.Lokavanne maretanayya manas’sellamadhura vayitayya

ninna nama suttisuvaga yesayya.

Ninna priti saviyuvaga- raja.

Usirada usirada usirada yesu- 2

usirada yesu usiralli berete

usire ninna suttipe. Nanna usire na suttipe. |2|

2.Ninna vakya nanage aharavu dehakkella arogyavu-2

hagallu iruḷallu ninna vakyava dhyanisuve-2

usirada usirada usirada yesu- 2

usirada yesu usiralli berete

usire ninna suttipe. Nanna usire na suttipe. |2|

Sharing is caring!

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*