ಕರ್ತಾನೀ ಒಳ್ಳೇವ ನಿನ್ ಕೃಪೆ – Kartani oḷḷeva nin kr̥upe

406

ಕರ್ತಾನೀ ಒಳ್ಳೇವ ನಿನ್ ಕೃಪೆ ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ… //4//
ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಕುಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ, ತಲೆ ತಲೆಮಾರಿಗೂ,
ನಿನ್ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ.
ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಎಂದಿಗೂ, ನಿನ್ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆವು,
ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಎಂದಿಗೂ.

ಕರ್ತಾನೀ ಒಳ್ಳೇವ ನಿನ್ ಕೃಪೆ ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ… //4//
ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಕುಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ, ತಲೆ ತಲೆಮಾರಿಗೂ,
ನಿನ್ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆವು…
ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ… //2//
ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ, ನಿನ್ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ಎಂದಿಗೂ… //2//
ನೀ ಒಳ್ಳೇಯವ ಎಂದಿಗೂ, ಎಂದಿಗೂ ನೀ ಒಳ್ಳೇಯವ… //4//

Kartani oḷḷeva nin kr̥upe endigu sasvata… //4//
Ella desha kula bhaṣhegaḷigu, tale talemarigu,
ninnanna aradhisuvevu, halelluya.
Aradhisuvevu endigu, ninnanna aradhisuvevu,
halelluya, aradhisuvevu endigu.

Kartani oḷḷeva nin kr̥upe endigu shashvata… //4//
Ella desha kula bhaṣegaḷigu, tahle talemarigu,
ninnanna aradhisuvevu…
Halelluya… //2//
Halelluya, ninnanna aradhisuvevu, endigu… //2//
Ni oḷḷeyava endigu, endigu ni oḷḷeyava… //4//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*