ಕಲ್ವಾರಿಯ ದೃಶ್ಯವದು – Kalvariya dr̥usyavadu

286

ಕಲ್ವಾರಿಯ ದೃಶ್ಯವದು
ಕನಿಕರವಿಲ್ಲವೇ
ನನ್ನ ಮನವೇ

ಅಂದವಿಲ್ಲ ಮುಖದಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿಲ್ಲ
ಇಚ್ಚೆಸುವಂತ ರೂಪವಿಲ್ಲ – ಆತನಿಗೆ

ಒಡೆಯಲ್ಪತ್ಟನು ಯೇಸು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು
ವಧಿಸಲೆಂದು ಕುರಿಯಂತೆ ಮೌನವಾದ

ಕೋಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಆತನು ತಲೆಮೇಲೆ  ಕುಟುಕಿ
ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದಿದು ಬದಿದರಲ್ಲವೇ

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಯೇಸು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗಾಯ
ಅಗೆದ ನೆಲದಂತೆ ಶರೀರದಿ ಗಾಯ – ಅವರಿಗೆ

ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ನಮಗೆ ಜೀವವ ಕೊಟ್ಟು
ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸ ಬಲಿಯಾದನು – ಯೇಸು

 

 

Kalvariya dr̥usyavadu
kanikaravillave
nanna manave

andavilla mukhadi saundaryavilla
iccesuvanta rupavilla – atanige

oḍeyalpat’ṭanu yesu jajjalpaṭṭanu
vadhisalendu kuriyante maunavada

kolli oḍedu atanu talemele kuṭuki
mukhadalli udidu badidarallave

kaiyalli gaya yesu kalalli gaya
ageda neladante sariradi gaya – avarige

raktha surisi namage jivava koṭṭu
nam’mannu vimocisa baliyadanu – yesu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*