ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ – Kalvari priyane nanna rakṣhakane

241

ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವೇ
ಪರಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನೇ… //2//

ಕುರಿಗಳಂತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ತೊಳಲುತ್ತಿದ್ದೆನು,
ಕುರುಬನಾಗಿ ನೀನು ಬಂದೆ…
ಪಾಪದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆನು,
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ನೀ ಬಂದೇ…    //2//

ಮನ್ನಿಸು ನನ್ ಪಾಪವ ಕ್ಷಮಿಸು… ನನ್ ದ್ರೋಹವ…     //2//
ಯೇಸುವೇ ಅರ್ಪಿಸುವೇ ಜೀವಬಲಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ…  //2//
ನಿನ್ ಪಾದದಿ… //2//  ತಗ್ಗಿಸುವೇ ನಿನ್ ಪಾದದಿ, ನಿನ್ ಪಾದದಿ…

ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುವೇ
ಪರಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನೇ…

ಬಲಹೀನಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ನಿನ್ನ ಬಲ ನನಗೆ ತಂದೆ,
ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ಧಾಗಲೂ, ಭಯಪಡಬೇಡ
ಎಂದೇ… //2//

ಮನ್ನಿಸು ನನ್ ಪಾಪವ ಕ್ಷಮಿಸು… ನನ್ ದ್ರೋಹವ  //2//
ಯೇಸುವೇ ಅರ್ಪಿಸುವೇ ಜೀವಬಲಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ… //2//
ನಿನ್ ಪಾದದಿ, ನಿನ್ ಪಾದದಿ… ತಗ್ಗಿಸುವೇ ನಿನ್ ಪಾದದಿ… //2//

ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ
ದೃಷ್ಟಿಸುವೇ,
ಪರಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನೇ… //2//

 

 

 

 

 

Kalvari priyane nanna rakṣhakane ninnanne dr̥uṣṭisuve
paraloka biṭṭu bhumige banda nannesu rajane… //2//

Kurigaḷante dari tappi toḷaluttiddenu,
kurubanagi ninu bande…
Papada dariyalli naḍeyuttiddenu,
parisud’dhanagi ni bande… //2//

Mannisu nan papava kṣamisu… Nan drohava… //2//
Yesuve arpisuve jivabaliyagi nannanne… //2//
Nin padadi… //2// Taggisuve nin padadi, nin padadi…

Kalvari priyane nanna rakṣakane ninnanne dr̥ṣṭisuve
paraloka biṭṭu bhumige banda nannesu rajane…

Balahinaḷagiddagalu, ninna bala nanage tande,
bhayadinda tumbid’dhagalu, bhayapaḍabeḍa
ende… //2//

Mannisu nan papava kṣhamisu… Nan drohava //2//
yesuve arpisuve jivabaliyagi nannanne… //2//
Nin padadi, nin padadi… Taggisuve nin padadi… //2//

Kalvari priyane nanna rakṣhakane ninnanne
dr̥uṣṭisuve,
paraloka biṭṭu bhumige banda nannesu rajane… //2//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*