ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ-Kai bidabeda yesu kai bidadeda

1709

ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ
ಸೊತಿರುವೇ ಕುಂದಿರುವೆ ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೇ

1.ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ ಮಾಡಿರುವೆ
ಹೊಲಸಾದ ತುಟಿಯವನು ನನಾಗಿ ರುವೇ
ತೊಳೆದುಬಿಡಯ್ಯಾ ತೊಳೆದುಬಿಡಯ್ಯಾ
ತೊಳೆದುಬಿಡಯ್ಯಾ ತೊಳೆದುಬಿಡಯ್ಯಾ
ಪರಿಶುದ್ದನೇ ಪರಿಶುದ್ದನಾಗಿ ಮಾಡಯ್ಯ                            – ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ

2.ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿ ರುವೆ
ಶೋಧನೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಟಿ ಕೊಂಡಿವೆ
ಅಗಲಬೇಡಯ್ಯ ಅಗಲಬೇಡಯ್ಯ
ಅಗಲಬೇಡಯ್ಯ ಅಗಲಬೇಡಯ್ಯ
ಜೀವನವೇ ಸಕಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಯೇಸಯ್ಯಾ                                – ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ

3.ಜೀವನವೆಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಗುವೇ
ನಡೆಸು ಯೇಸಯ್ಯ ನಡೆಸು ಯೇಸಯ್ಯ
ನಡೆಸು ಯೇಸಯ್ಯ ನಡೆಸು ಯೇಸಯ್ಯ
ನಾವಿಕನಾಗಿ ಸಾಗಿಸು ಅಯ್ಯ                                               – ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ

Kai biḍabeḍa yesu kai biḍabeḍa
sotiruve kundiruve sodhaneyalli iruve

1.Huṭṭininda keṭṭaddane maḍiruve
holasada tuṭiyavanu nanagi ruve
toḷedubiḍayya toḷedubiḍayya
toḷedubiḍayya toḷedubiḍayya
parisuddane parisuddanagi maḍayya             – kai biḍabeḍa

2.Kelasadalli solannu kaṇutti ruve
sodhanegaḷu nannannu aṇṭi koṇḍive
agalabeḍayya agalabeḍayya
agalabeḍayya agalabeḍayya
jivanave sakagide nanna yesayya                            – kai biḍabeḍa

3.Jivanavemba sagaradalli
nambikeyinda saguve
naḍesu yesayya naḍesu yesayya
naḍesu yesayya naḍesu yesayya
navikanagi sagisu ayya                                              – kai biḍabeḍa

Sharing is caring!

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*