ಗಾಡಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾ ನಡೆಯುವ-Gadandhakaradalli na nadeyuva

472

ಗಾಡಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ

1.ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತೂಕಡಿಸದೆ                  ಕಾಯುವನು
ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವೆನು
ಹೆದರೆನು, ಬೆದರೆನು ನನ್ನ ಯೇಸು ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ…
– ಗಾಡಾಂಧ

2.ಅಲೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ನನ್ನ ದೋಣೆಯಲಿ
ನೀನಿದ್ದಾಗ
ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕೃಪೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಡ ಬಿಡದೆ               ಕಾಯುವುದು
ಅಭಯವ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ದಂಡೆಗೆ ಸೇರಿಸೆನ್ನನು
ಹೆದರೇನು, ಬೆದರೆನು ನನ್ನ ಯೇಸು ಬೊತೆ ಇರುವಾಗ…
-ಗಾಡಾಂಧ

3.ಮರಣದ ಕಣಿವೆಯಲಿ ನಾ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆಯಲಿ
ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆ ಕೋಲುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ
ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಹೊರಸೂಸುತ್ತೆ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ                   ನಡಿಸು
ಹೆದರೇನು, ಬೆದರೆನು ನನ್ನ 0iÉುೀಸು ಜೊತೆ           ಇರುವಾಗ… -ಗಾಡಾಂಧ

Gaḍandhakaradalli na naḍeyuva veḷeyalli

kaṇṇareppe hage nannannu tukaḍisade kayuvanu
kartanada yesuvige jivanadalli haḍuvenu
hedarenu, bedarenu nanna yesu jote iruvaga…
– Gaḍandha

alegaḷinda hoḍeyalpaṭṭaru nanna doṇeyali
niniddaga
prabhu yesu kr̥pe nannannu eḍa biḍade kayuvudu
abhayava koṭṭu nannannu daṇḍege serisennanu
hedarenu, bedarenu nanna yesu bote iruvaga…
-Gaḍandha

maraṇada kaṇiveyali na naḍeyuva veḷeyali
ninna doṇṇe kolugaḷu nannannu naḍesuttave
nanna patre horasusutte sud’dhatmaninda naḍisu
hedarenu, bedarenu nanna 0iEuisu jote iruvaga… -Gaḍandha

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*