ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕು- Gudarada Samipakku

377

ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕು ಉಪದ್ರವ ಬರಲಾರದು
ಕೇಡೆನು ನಿನಗೆಂದು ಸಂಬವಿಸದು ಮಗನೆ(ಳೆ).
ಲಲಲಾಲಲಾ… ಲಲಲಾಲಲಾ  ಲಲಲಾಲಲಾ.

1.ಉನ್ನತನಾದ ಕರ್ತನನ್ನೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವೆ ನೀ
ಆತನನ್ನೆ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕು ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವೆ.
ಲಲಲಾಲಲಾ… ಲಲಲಾಲಲಾ

2.ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸೈತಾನನ ಗೆಲ್ಲುವೆ.
ಆತ್ಮನಿಂದ ವಚನದಿಂದ ಅನುದಿನ ಜಯಹೊಂದುವೆ..
ಲಲಲಾಲಲಾ… ಲಲಲಾಲಲಾ

3.ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಶ್ರಮ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ತವಲ್ಲಾ.
ಅಚಲದಿಂದ ದೃಡವಾಗಿ ದುಡಿಯೋಣ ದುಡಿಯೋಣ…
ಲಲಲಾಲಲಾ… ಲಲಲಾಲಲಾ ಲಲಲಾಲಲಾ.

4.ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತವರೂರು ಪರಲೊಕವೆ ಹೌದು.
ಬರಲಿರುವ ಯೇಸುವಿಗೆ  ನಮ್ಮನ್ನೆ ಸಿದ್ದಮಾಡುವ…
ಲಲಲಾಲಲಾ… ಲಲಲಾಲಲಾ ಲಲಲಾಲಲಾ…

Guḍarada samipakku upadrava baralaradu
keḍenu ninagendu sambavisadu magane(ḷe).
Lalalalala… lalalalala lalalalala.

Unnatanada kartananne asrayisiruve ni
atananne morehokku surakṣitanagiruve.
Lalalalala… lalalalala lalalalala.

Yesuvina raktadinda saitanana gelluve.
Atmaninda vacanadinda anudina jayahonduve..
Lalalalala… lalalalala

kartanalli nam’masrama endigu vyartavalla.
Acaladinda dr̥ḍavagi duḍiyoṇa duḍiyoṇa…
lalalalala… lalalalala lalalalala.

Nam’mellara tavaruru paralokave haudu.
Baraliruva yesuvige nam’manne siddamaḍuva…
lalalalala… lalalalala lalalalala…

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*