ಚಲಿಸುವಾ ಆತ್ಮನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ-Chalisuva atmane parisuddha amtane

883

ಚಲಿಸುವಾ ಆತ್ಮನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಆತ್ಮನೇ

1.ಬಲಗೊಳಿಸೂ ನನ್ನಾತ್ಮವಾ ಈ ಲೋಕ  ಯಾತ್ರೆಯೊಳೂ
ತಿದ್ದುತೆನ್ನ ಘನಪಡಿಸೂ ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮನೇ
… ಚಲಿಸು

2.ಸಂತೈಸಯ್ಯಾ ಹೃದಯಗಳಾ ಯೇಸುವಿನ್ ನಾಮದಲೀ
ಗುಣಪಡಿಸೂ ಗಾಯಗಳಾ ಚೈತನ್ಯ ಆತ್ಮನೇ
…ಚಲಿಸು

3.ತೊಡೆದು ಬಿಡೂ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನಿನ್ನಯ
ಹಸ್ತದಿಂದ
ಮುದಗೊಳಿಸೂ ನನ್ನಾತ್ಮವಾ ಆನಂದ ತೈಲದಿಂದ
… ಚಲಿಸು

Chalisuva athmane parisud’dha athmane

1.Balagoḷisu nannatmava i loka yatreyoḷu
tiddutenna ghanapaḍisu jnanada
atmane … Calisu

2.Santaisayya hr̥udayagaḷa yesuvin namadali
guṇapaḍisu gayagaḷa cuaitan’ya atmane
…Cualisu

3.Toḍedu biḍu kaṇṇirannu ninnaya
hastadinda
mudagoḷisu nannatmava ananda
tailadinda … Cualisu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*