ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದವನ್ನು ನನ್ನ ಯೇಸು – Jivadinda eddavannu nanna yesu

580

ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದವನ್ನು ನನ್ನ ಯೇಸು
ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದವನ್ನು ನನ್ನ ಯೇಸು
ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿ
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎದ್ದು
ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು
ನನ್ನ ಯೇಸು – 2 ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ

1.ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಮರಿಯಾಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು
ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿದ್ದ ಜನರ ಮಧ್ಯ ಇಳಿದು ಬಂದನು
ಇಳಿದು ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ
ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಬಿಟ್ಟನು.

2.ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತ್ತು
ತಂದೆ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಮರಣ ಜಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು
ತನ್ನ ಭಕ್ತರೆಲರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಿಸಲು
ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಯತ್ತ ಮಾಡಿ ಇಳಿದು ಬರುವನ್ನು

 

 

 

 

 

Jivadinda eddavannu nanna yesu
maranavannu geddavannu nanna yesu
maranavannu jayisi
bhumiyinda eddu
samadhiyannu baridu madi kanisikondanu
nanna yesu – 2 yehova nis’si

1.Huduki banda mariyalige kanisikondanu
stuti stutidda janara madhya ilidu bandanu
ilidu bandu samadhana endu helida
rotti muridu kottu kannu teredu bittanu.

2.Bhumiyalli atana kelasa mugidu hoyittu
tande citta madi marana jayisi bittanu
tanna bhaktarelarannu svarga serisalu
sthalavannu ayatta madi ilidu baruvannu

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*