ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ – Tandeya dadevaru namagoskara

269

ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವನು, ಚಿಂತಿಸುವನು
ತಂದೆಯಾದದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವನು, ಚಿಂತಿಸುವನು
ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ನಾವು ಏಕೆ
ಚಿಂತಿಸಬೇಕು?
ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ನಾವು ಏಕೆ
ಚಿಂತಿಸಬೇಕು?
ಓ… ಓ… ಓ… ಓ…

ಹಕ್ಕಿಗಳನು ನೋಡಿ, ಅವು ಬೀತಿ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡಿ ಕಣಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡೋದಿಲ್ಲ
ಆದಾಗ್ಯೂ ತಂದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ
ಸಲಹುತ್ತಾನೆ
ಹಕ್ಕಿಗಲಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟರು ನೀವು
ನಿಮಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಡುವನಲ್ಲವೋ?
ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ನಾವು ಏಕೆ
ಚಿಂತಿಸಬೇಕು?
ಓ… ಓ… ಓ… ಓ…

ವನದ ಹೂವ್ವು ನೋಡಿ, ಅವು ದುಡಿದು ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದವನ್ನು ಧರಿಸುವದಿಲ್ಲ
ಆದಾಗ್ಯೂ ತಂದೆ ನೋಡಿ ಇಂದಿದ್ದು ನಾಳೆ ಇರದ ಹೂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತೊಡಿಸುತನೇ
ಹೂವ್ವುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟರು ನೀವು
ನಿಮಗೂ ಉಡುಪು ತೋಡುವನಲ್ಲವೋ?
ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ನಾವು ಏಕೆ
ಚಿಂತಿಸಬೇಕು?
ಓ… ಓ… ಓ… ಓ…

ನೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕಪಡಿರಿ
ಇವುಗಳಕೂಡ ಉಳಿದವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆಖಂಡಿತ ದೊರಕುವವು
ಓ… ಓ… ಓ… ಓ…

Tandeyada devaru namagoskara chintisuvanu, cintisuvanu
tandeyadadevaru namagoskara chintisuvanu, cintisuvanu
athanu namagagi chintisuvaga navu eke chintisabeku?
Atanu namagagi chintisuvaga navu
eke chintisabeku?
O… O… O… O…

Hakkigaḷanu noḍi, avu bitti suggi maḍi kaṇajadalli tumbidodilla
adagyu tande noḍi hege avugaḷlannu
saki salahuttaane
hakkigali ginta sreṣṭaru neevu
nimagu ahara koḍuvanallavo?
Atanu namagagi chintisuvaga navu eke chintisabeku?
O… O… O… O…

Vanada huvvu noḍi, avu duḍidu nayge maḍi andavannu dharisuvadilla
adagyu tande noḍi indiddu naḷe irada huge eṣṭo toḍisutanane
huvvugaḷi ginta sreṣṭaru neevu
nimagu uḍupu toḍuvanallavo?
Atanu namagagi cintisuvaga navu
eke cintisabeku?
O… O… O… O…

Neevu modalu devara rajyakkagiyu, nitigagiyu tavakapaḍiri
ivugaḷakuḍa uḷidavellavu nimage khaṇḍita dorakuvavu
o… O… O… O…

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*