ತಾಯಿಯು ಮಗುವನ್ನು ಮರೆತರೂ ಮರೆತಾಳೇ-Tayiyu maguvannu maretaru martale

372

ತಾಯಿಯು ಮಗುವನ್ನು ಮರೆತರೂ ಮರೆತಾಳೇ
ಮರೆತರೆ ಮರೆತಾಳೇ
ಯೇಸುವು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು

1.ಯೇಸು ನೋಡಿದ ತೆರೆಗಳ ನೋಡಿ ಪೇತ್ರನು ಹೆದರಿದ
ನೀರಲಿ ಮುಣುಗಲು ಅಂಜಿಕೆ ಯಿಂದ ಯೇಸುವ ಕೂಗಿದ
ತನ್ನಯ ಶಿಷ್ಯನ ಮರೆಯದೆ ಯೇಸುವು
ಬಲಗೈಯಿಂದ ಆಸರೆ ನೀ ಡಿ ಜೀವ ಕಾಪಾಡಿದ – ತಾಯಿಯು

2.ಸುಡು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದ ಮಧ್ಯದಿ
ಯೇಸುವು ಕ್ರೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ನರಳಿದ
ವೇದನಿಯೊಳಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು
ನೋಡಿದ ಮರೆಯದೇ ನಮ್ಮನ್ನು
ಕ್ಷಮಿಸಲೆಂದು ತಂದೆಗೆ ಬೇಡಿದ – ತಾಯಿಯು

Tayiyu maguvannu maretaru maretaḷe
maretare maretaḷe
yesuvu ninnannu endigu mareyanu

1.Yesu noḍida teregaḷa noḍi petranu hedarida
nirali muṇugalu an̄jike yinda yesuva kugida
tannaya siṣyana mareyade yesuvu
balagaiyinda asare ni ḍi jiva kapaḍida – tayiyu

2.Suḍu suḍu bisilina tapada madhyadi
yesuvu krujeya mele naraḷida
vedaniyoḷagu nam’mannu
noḍida mareyade nam’mannu
kṣamisalendu tandege beḍida – tayiyu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*