ತೊಲಗಿ ಹೋಗು ಸೈತಾನ –Tolagi hogu saitana

392

ತೊಲಗಿ ಹೋಗು ಸೈತಾನ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು
ನಿನ್ನ ಆಯುಧವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಲಿಸದು
ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆ
ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ||2||

ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ
ಯೇಸುವಿನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯುವೆನು
ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ತುಳಿಯುವೆನು
ಜಯಿಸಿರುವ ಯೇಸು ನನ್ನ ಉಂಟು

ಚಿನ್ನದಂತ ಮನೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ
ಪರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮನೆ ಉಂಟು ಹರ್ಷಿಸುವೆ
ಓಟವನ್ನು ಜಯವಾಗಿ ಓಡುವೆನು
ನನ್ ಯೋಜನೆ ಪರಲೋಕವೆ

Tolagi hogu saitana tolagi hogu
ninna ayudhavu ondu illi phalisadu
nanu yesuvina raktadinda toḷeyalpaṭṭe
nanagenu bhayavilla i lokadalli ||2||

eṣṭe kaṣṭagaḷu bandaru
yesuvina baladalli muriyuvenu
kalina keḷage haki ninna tuḷiyuvenu
jayisiruva yesu nanna uṇṭu

cinnadanta maneyu illi hodaru
paradalli cinnada mane uṇṭu harṣisuve
oṭavannu jayavagi oḍuvenu
nan yojane paralokave

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*