ದಯಾಮಯನೆ ನನ್ನ ಓ ಯೇಸುವೇ-Dayamayane nanna o yesuve

244

ದಯಾಮಯನೆ ನನ್ನ ಓ ಯೇಸುವೇ
ದಯೆತೋರು ಈ ಪಾಪಿಯ ಮೇಲೆ
ನೀನೆ ಮಾರ್ಗ ನೀನೆ ಸತ್ಯ ನೀನೆ ಜೀವ ನೀನೆ ದೈವಾ

1.ಮಾರ್ಗವ  ತಪ್ಪಿದ ಮಗನಂತೆಯೇ
ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದೆ
ನಿನ್ನ ಮಗನೆಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ
ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು – ನೀನೆ ಮಾರ್ಗ

2.ಪಾಪದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದೆ
ನನ್ನಯ ಜೀವಿತ ದುರ್ವಾಸನೆ
ನಿನ್ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ನನ್ನ
ಹಿಮದಂತೆ ಬಿಳುಪಾಗಿ ಮಾಡು ನನ್ನ – ನೀನೆ ಮಾರ್ಗ

3.ಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜೀವ ನೀಡಿದ
ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸು ದೇವಾ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆನು ನಾ
ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು – ನೀನೆ ಮಾರ್ಗ

Dayamayane nanna o yesuve
dayetoru i papiya mele
nine marga nine satya nine jiva nine daiva

1.Margava tappida magananteye
ninnannu biṭṭu dura hode
ninna maganesisalu yogyanalla
nannannu kṣamisi svikarisu – nine marga

2.Papada maḍilalli muḷugi hode
nannaya jivita durvasane
nin raktadinda toḷedu nanna
himadante biḷupagi maḍu nanna – nine marga

3.Kurigaḷigagi jiva niḍida
oḷḷeya kurubane yesu deva
ninna pritige badalenu koḍuvenu na
nannannu samarpisuve svikarisu – nine marga

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*