ದಾವೀದ ಊರಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕ – Davida uralli lokada rakṣaka

627

ದಾವೀದ ಊರಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕ

ಬೆತಲಹೇಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ… //3//
ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಗೋದಲಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ,
ಮರಿಯಾಳ ಮಗನಾಗಿ, ಲೋಕದ ಕುರುಬನಾಗಿ,
ಶಾಪವ ನೀಗೀಸಲು, ಸೈತಾನ ತೊಲಗಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು,
ಲೋಕವ ಜಯಿಸಲು.
ಬೆತಲಹೇಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ… //2//

ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವನಾಗಿ, ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಡಲು ಬಂದ,
ಯೋಸೇಫ ಮರಿಯಾಳು ದೇವಾ ಚಿತ್ತಮಾಡಲು,
ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಯಿಸಲು,
ದು:ಖವೆಲ್ಲ ನೀಗಲೂ, ಸಂತೋಷ ನೀಡಲು.

ಬೆತಲಹೇಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ… //2//
ದಾವೀದ ಊರಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕ.
ಬೆತಲಹೇಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ… //3//

ಸ್ತುತಿಸಿ ನಲಿದು ಹಾಡಲೂ, ಕುಣಿದು ನಾಟ್ಯವಾಡಲೂ,
ಬೆತಲಹೇಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ… //2//

ಪಾಪ ತುಂಬಿದ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು,
ಧರೆಗೆ ಬಂದ ರಕ್ಷಕ,
ಅಂದು ಗೋದಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ಕಂದನಾಗಿ ಜನಿಸಿ,
ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕುರುಬ, ಶುಭವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿದರೂ,
ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಕಾಣಲೂ, ಹಾಡಿ ನಲಿದು ಹರಡಲೂ,
ದೀನ ಉಳ್ಳದ ರಾಜನೆಂದು, ಕಂಡು ನಲಿದು ಹಾಡಲೂ,
ಪಾಪ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿಸಿ
ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ.
ಬೆತಲಹೇಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ… //2//

ದಾವೀದ ಊರಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕ.
ಬೆತಲಹೇಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ… //3//
ಸ್ತುತಿಸಿ ನಲಿದು ಹಾಡಲೂ, ಕುಣಿದು ನಾಟ್ಯವಾಡಲೂ,
ಬೆತಲಹೇಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ… //3//

Davida uralli lokada rakṣaka

betalahemalli yesu janisida… //3//
Ratriya veḷeyalli, godaliya madhyadalli,
mariyaḷa maganagi, lokada kurubanagi,
shapava nigisalu, saitana tolagisalu
biḍugaḍeya koḍalu, lokava jayisalu.
Betalahemalli yesu janisida… //2//

Jivavuḷḷa devanagi, jivavanne koḍalu banda,
yosepha mariyaḷu deva cittamaḍalu,
devara vagdana baḷalli puraiyisalu,
duKhavella nigalu, santoṣha niḍalu.

Betalahemalli yesu janisida… //2//
Davida uralli lokada rakṣhaka.
Betalahemalli yesu janisida… //3//

Stutisi nalidu haḍalu, kuṇidu naṭyavaḍalu,
betalahemalli yesu janisida… //2//

Papa tumbida lokavannu biḍisalu,
dharege banda rakṣhaka,
andu godaleyalli muddu kandanagi janisi,
kuri kayuva kuruba, shubhavarte keḷidaru,
rakṣhakanannu kaṇalu, haḍi nalidu haraḍalu,
dina uḷḷada rajanendu, kaṇḍu nalidu haḍalu,
papa bandhanadinda biḍisi, melakkettisi
stuti haḍi hogaḷuva nam’ma rakṣhaka.
Betalahemalli yesu janisida… //2//

Davida uralli lokada rakṣhaka.
Betalahemalli yesu janisida… //3//
Stutisi nalidu haḍalu, kuṇidu naṭyavaḍalu,
betalahemalli yesu janisida… //3//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*