ದಿವ್ಯಾಶೀರ್ವಾದದ ಮಳೆ-Divyasirvadada male

300

ದಿವ್ಯಾಶೀರ್ವಾದದ ಮಳೆ
ಸುರಿಯ ಮಾಡುವೆನು
ಎಂಬ ನಿನ್ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು
ನೆನಪು ಮಾಡುವೆವು

ಓ ಪ್ರೀಯ ಯೇಸು
ನಿನ್ ವಾಗ್ದನವ ನಂಬಿ
ದೈನ್ಯದಿ ಬೇಡ್ವೆವು ಈಗ
ನಮ್ಮನಾದರಿಸಯ್ಯಾ

1.ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದವನು
ನಂಬಿಗಸ್ತನು ನೀನು
ನಿನ್ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ
ನಮ್ಮನ್ನಾಶೀರ್ವದಿಸು

2.ನಿನ್ನಾಶೀರ್ವಾದವ ಹೊಂದಿ
ದೃಢದಿ ನಿಲ್ಲುವೆವು
ಧೈರ್ಯದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕೊಟ್ಟು
ನಿನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆವು

Divyasirvadada maḷe
suriya maḍuvenu
emba nin vagdanavannu
nenapu maḍuvevu

o priya yesu
nin vagdanava nambi
dain’yadi beḍvevu iga
nam’manadarisayya

1.Vagdana maḍidavanu
nambigastanu ninu
nin kr̥peyindale matra
nam’mannasirvadisu

2.Ninnasirvadava hondi
dr̥ḍhadi nilluvevu
dhairyadi sakṣiya koṭṭu
nin seve maḍuvevu

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*