ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ – Devaru namma kuda

326

ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇರುವಾಗ
ನಮ್ಮನ್ನು ಎದಿರಿಸುವವರ್ಯಾರು ?
ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶಕ್ತ ರ್ಯಾರು ? – 2

ಆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿತು
ಆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿತು – 2
ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಆಯುಧ
ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯೆ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ -2
ಮರಣವಾಗಲಿ ಜೀವವಾಗಲಿ ದೂತರಾಗಲಿ ದುರಾತ್ಮವಾಗಲಿ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು
ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ – 2
ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ
ಘನತೆ ನಿನಗೆ ಯೇಸುವೆ ಗೌರವ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರವೆ – 2

Devaru namma kuda iruvaga
nammannu edirisuvavaryaru?
Nammannu tadeyalu sakta ryaru? – 2

A ninna raktavu nanna mannisitu
a ninna pritiyu nanna uddharisitu – 2
ninna raktave nanna ayudha
ninna shilubeye nanna ashraya -2

maranavagali jivavagali dutaragali duratmavagali
ninna pritiyinda nanna berpadisalu
yava saktigu sadhyavilla – 2

Stotra ninna shilubege stotra ninna tyagakke
ghanate ninage yesuve gaurava ninage matrave – 2

Sharing is caring!

3 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*