ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಜರ ನಡುವೆ – Devara priti manujara naḍuve

431

ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಜರ ನಡುವೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು
ಯೇಸುವಿನಾ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತೋರಿತ್ತು
ಹೋ.. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಹೋ

ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಮನುಜರ ಪಾಪವ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿತು
ಆತನ ಕೃಪೇಯು ಮನುಜರ ನಡುವೆ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು

ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಹಾ ಹಹ.. ಹಾ..
ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುವಂತವರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು
ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗದಂತೆ ನಡಿಸಿ ಕಾಯ್ವದು… ದೇವರ…

Devara priti manujara naḍuve melinda bandittu
yesuvina tyagadalli namagella torittu
ho.. Devara priti ha ha ha ha ho

devara pritiyu manujara papava aḷisi hakitu
atana kr̥upeyu manujara naḍuve haridu bandittu

devara priti haha haha.. Ha..
Marga tappi naḍeyuvantavarige devara pritiyu
marga tappi hogadante naḍisi kayvadu… Devara…

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*