ನನ್ನಾತ್ಮ ರಕ್ಷಕ – Nannathma rakṣhaka

312

ನನ್ನಾತ್ಮ ರಕ್ಷಕ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದನು,
ನಂಬುವೆ… //2//

ನನ್ ದ್ರೋಹ ನೀಗಿದ, ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ,
ನಂಬುವೆ… //2//

ಜಯಧ್ವಜವ ಎತ್ತುವೇ, ಮರಣವ ಜಯಿಸಿದ,
ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವ… //4//

ನನ್ನಾತ್ಮ ರಕ್ಷಕ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದನು,
ನಂಬುವೆ… //2//

ನನ್ ದ್ರೋಹ ನೀಗಿದ, ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ,
ನಂಬುವೆ… //2//

ಜಯಧ್ವಜವ ಎತ್ತುವೇ, ಮರಣವ ಜಯಿಸಿದ,
ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವ… //8//

Nannathma rakṣhaka raktadinda toḷedanu,
nambuve… //2//

Nan droha nigida, parisud’dhanagi naḍesida,
nambuve… //2//

Jayadhvajava ettuve, maraṇava jayisida,
yesu jivisuva… //4//

Nannathma rakṣhaka raktadinda toḷedanu,
nambuve… //2//

Nan droha nigida, parisud’dhanagi naḍesida,
nambuve… //2//

Jayadhvajava ettuve, maraṇava jayisida,
yesu jivisuva… //8//

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*