ನನ್ನ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಿದ-Nanna papa ksamisida

343

ನನ್ನ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಿದ
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ
ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು
ವರ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯು
ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ
ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ
ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದೆ

ನನ್ನ ಪಾಪವ ಕ್ಷಮಿಸಿದ
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ
ಎಣಿಸ ಲಾಗುತ್ತ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು
ವರ್ಣಿಸ ಲಾಗುತ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯು
ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ
ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ
ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದೆ

Nanna papa kṣamisida
parisud’dhanagi nillisida
eṇisalagutta ninna kr̥peyu
varṇisalagutta yesuvina pritiyu
ni nanna rakṣaka
ni nanna rakṣaka
ni nanna rakṣakanade

nanna papava kṣamisida
parisud’dhanagi nillisida
eṇisa lagutta ninna kr̥peyu
varṇisa lagutta yesuvina pritiyu
ni nanna rakṣaka
ni nanna rakṣaka
ni nanna rakṣakanade

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*