ನನ್ನ ಮದಲಿಂಗನೇ, ನನ್ – Nanna madaliṅgane

371

ನನ್ನ ಮದಲಿಂಗನೇ, ನನ್
ಹೃದಯ ತವಕವೇ,
ಇನಿಯನೇ ಯೇಸಯ್ಯ,
ನಿನ್ನನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೇ… //2//
ನಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುವೆ…

1.ನಿನ್ ನಾಮ ನಾ ಹಾಡಲೂ,
ನನ್ ಅಂರ್ತವ್ಯ ಹುಕ್ಕುತ್ತಿದೆ… //2//
ಪ್ರೀತಿಯ ನಾ ಹಾಡಲೂ…
ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾ ಹಾಡಲೂ… //2//
ನನ್ ಹೃದಯವೆಲ್ಲ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ… //2//
– ನನ್ನ ಮದಲಿಂಗನೇ,

2.ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕು,
ನಿನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯಬೇಕು… //2//
ನಿನ್ ಪಾದದಿ ಇರಬೇಕು… //2//
ನಿನ್ ಚಿತ್ತ ಅರಿಯಬೇಕು… //2//
– ನನ್ನ ಮದಲಿಂಗನೇ

3.ನಾ ಆಡೋ ಮಾತು ಎಲ್ಲಾ,
ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ… //2//
ನನ್ನಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಾ… //2//
ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ… //2//
– ನನ್ನ ಮದಲಿಂಗನೇ

 

 

 

 

 

Nanna madaliṅgane,
nan hr̥udaya tavakave,
iniyane yesayya,
ninnane pritisuve… //2//
Na ninnalli hegiruve…

1.Nin nama na haḍalu,
nan anrtavya hukkuttide… //2//
Pritiya na haḍalu…
Nin pritiya na haḍalu… //2//
Nan hr̥udayavella sihiyagide… //2//
– Nanna madaliṅgane,

2.Nin mukha noḍabeku,
nin soundarya saviyabeku… //2//
Nin padadi irabeku… //2//
Nin chitta ariyabeku… //2//
– Nanna madaliṅgane

3.Na aḍo matu ella,
ninage samarpakavagirali… //2//
Nannalocaneyalla… //2//
Ninage tr̥uptiyagirali… //2//
– Nanna madaliṅgane

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*