ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ-Nanna yesuve o nanna prabhuve

423

ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ                  ಕೊಂಡಾಡುವೆ
ಕರುಣಿಸು ನನ್ನನು ನಿನ್ನಯ ಹಸ್ತದಿ (2)
ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು
ನೀನ್ ಕೃಪೆಯು ನನಗಿರಲ್ಲಿ – ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ

1.ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗನೇ ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಭಾವನೇ
ಬಲವಾದ ಬಂಡೆಯೇ ಆಶ್ರಯ ಗಿರಿಯೆ
ರಾಜದಿ ರಾಜನೇ ಜೀವಾ ಸ್ವರೂಪನೇ
ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆಯೇ
ಬಾಳಿನ ಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನಾಗಿ ಬಾ ತಂದೆ (2)
ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು
ನೀನ್ ಕೃಪೆಯು ನನಗಿರಲ್ಲಿ – ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ

2.ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ಕೋಟೆಯು
ದರುಶನ ನೀಡಿ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸು
ನನ್ ಶರಣನೇ ವೀಮೊಚಕನೇ ನೀ (2)
ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು
ನೀನ್ ಕೃಪೆಯು ನನಗಿರಲ್ಲಿ – ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ

Nanna yesuve o nanna prabhuve stutisi na koṇḍaḍuve
karuṇisu nannanu ninnaya hastadi (2)
kaihiḍidu naḍesennanu
nin kr̥peyu nanagiralli – nanna yesuve

1.Asraya durgane mahima prabhavane
balavada baṇḍeye asraya giriye
rajadi rajane jiva svarupane
im’manuvelane nityanada tandeye
baḷina jyotiyu ninagi ba tande (2)
kaihiḍidu naḍesennanu
nin kr̥peyu nanagiralli – nanna yesuve

2.Nine nanna baṇḍeyu koṭeyu
darusana niḍi dariya torisu
nan saraṇane vimocakane ni (2)
kaihiḍidu naḍesennanu
nin kr̥peyu nanagiralli – nanna yesuve

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*