ನನ್ ತಂದೆಯೇ ಯೆಹೋವಾ ನೀನು – Nan tandeye yehova ninu

233

ನನ್ ತಂದೆಯೇ ಯೆಹೋವಾ ನೀನು
ಸಾಧಾರಣವಾದವನ್ನಲ್ಲ… //2//
ಮಹ ಉನ್ನತನೇ, ಅತೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಪ್ರೀತಿ
ತುಂಬಿರುವನು ನೀನೇ… //2//
ಸುಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಟನೇ,ಅಮರಾತ್ಮವುಳ್ಳವನೇ… //2//
ನೀನು ಸಾಧಾರಣವಾದವನ್ನಲ್ಲ… //2//

ನಿನ್ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನು
ಸಾಧಾರಣವಾದವನ್ನಲ್ಲ… //2//
ದಯೆವುಳ್ಳವನು, ನೀತಿವಂತನೂ, ನೀರಿಕ್ಷೆ
ಕಂಡವನೂ ನೀನೇ… //2//
ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ದೀನ ಮನವ,
ಆತ್ಮವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಸುವೇ… //2//
ನೀನು ಸಾಧಾರಣವಾದವನ್ನಲ್ಲ… //2//

ಯೇಸುವೇ ನೀ ಸಾಧಾರಣ ಮಾನವನ್ನಲ್ಲ.
ಜೀವನಾತ್ಮನಾದ ಪ್ರೀಯನೇ,
ಸಾಧಾರಣವಾದವನ್ನಲ್ಲ… //2//
ಮಹ ಅರಸನು, ಶ್ರೇಷ್ಟ ಯಾಜಕನು,
ಜೊತೆ ಇರುವವನು ನೀನೇ… //2//
ಎಂದೆಂದೂ ಜೀವಿಸುವೇ ನನ್ನಾಳು ಒಡೆಯನೇ… //2//
ನೀನು ಸಾಧಾರಣವಾದವನ್ನಲ್ಲ… //2//

 

 

Nan tandeye yehova ninu
sadharaṇavadavannalla… //2//
Maha unnatane, ati parisud’dhane, priti
tumbiruvanu nine… //2//
Sujnanavuḷḷavane sreṣṭane, amaratmavuḷḷavane… //2//
Ninu sadharaṇavadavannalla… //2//

Nin rakṣhaka yes’sayya ninu
sadharaṇavadavannalla… //2//
Dayevuḷḷavanu, nitivantanu, nirikṣhe
kaṇḍavanu nine… //2//
Jajji hoda dina manava,
athmava ella jivisuve… //2//
Ninu sadharaṇavadavannalla… //2//

Yesuve ni sadharaṇa manavannalla.
Jivanatmanada priyane,
sadharaṇavadavannalla… //2//
Maha arasanu, sreṣhṭa yajakanu,
jote iruvavanu nine… //2//
Endendu jivisuve nannaḷu oḍeyane… //2//
Ninu sadharaṇavadavannalla… //2//

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*