ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರೇ ನಮಸ್ಕಾರವೇ-Namaskara devare namaskarave

342

ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರೇ ನಮಸ್ಕಾರವೇ

ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರೇ ನಮಸ್ಕಾರವೇ

1.ಭೂಲೋಕ ಸೃಸ್ಟಿ ಕರ್ತನು ನಮಸ್ಕಾರವೇ

ಮಳೆಗಳ ಒಡೆದವರೇ ನಮಸ್ಕಾರವೇ

2.ಬಿರುಗಾಳಿ ತಡೆದವರೆ ನಮಸ್ಕಾರವೇ

ಅಲೆಗಳ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರೇ ನಮಸ್ಕಾರವೇ

3.ಕುರುಡರ ಸ್ಪರ್ಸಿಸಿದಿ ನಮಸ್ಕಾರವೇ

ರೋಗವ ನಿಗಿಸಿದಿ ನಮಸ್ಕಾರವೇ

4.ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದವರೇ ನಮಸ್ಕಾರವೇ

ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯೇ ನಮಸ್ಕಾರವೇ

  1. ನನ್ನೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವವರೆ ನಮಸ್ಕಾರವೇ

ಯಹೋವ ದೇವರೇ ನಮಸ್ಕಾರವೇ

Namaskara devare namaskarave

namaskara devare namaskarave

1.Bhuloka sr̥sṭi kartanu namaskarave

maḷegaḷa oḍedavare namaskarave

2.Birugaḷi taḍedavare namaskarave

alegaḷa nillisidavare namaskarave

3.Kuruḍara sparsisidi namaskarave

rogava nigisidi namaskarave

4.Jayavannu niḍidavare namaskarave

dahisuva agni jvaleye namaskarave

nannoḷage vasisuvavare namaskarave

yahova devare namaskarave

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*