ನಮ್ಮ ರಕ್ಷ ಕನಿಂದು ಹುಟ್ಟಿದ –Namma rakshakanindu huttida

550

ನಮ್ಮ ರಕ್ಷ ಕನಿಂದು ಹುಟ್ಟಿದ
ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಾಡೋಣ – 2
ಹಾ.. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ
ಹಾ.. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ – 4

1.ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿ ದೇವಗೆ ಮಹಿಮೆ
ಭೂಮಿಯ ಜನರೊಳು ಸಮಾ ಧಾನ
ಎಂದು ದೂತರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು
ಸರ್ವರಿಗೆ ಶುಭವಾರ್ತೆ. -2 – ನಮ್ಮ

2.ಕುರುಬರು ಹೋಗಿ ಬೇತ್ಲೇಹೇಮಿಗೆ
ಕೂಸನ್ನು ಕಂಡು ನಮಿಸಿದರು
ದೂತರು ಹೇಳಿದ ಗುರುತನ್ನು
ಕಂಡು ದೇವನ ಸ್ತುತಿಸಿದರು – 2

ನಮ್ಮ ರಕ್ಷ ಕನಿಂದು ಹುಟ್ಟಿದ
ಹಲ್ಲೇಲೂಯ ಹಾಡೋಣ – 2
ಹಾ.. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ
ಹಾ.. ಹಲ್ಲೇಲೂಯ – 4

Nam’ma rakṣa kanindu huṭṭida
halleluya haḍoṇa – 2
ha.. Halleluya
ha.. Halleluya – 4

1.Melaṇa lokadi devage mahime
bhumiya janaroḷu sama dhana
endu dutaru sari heḷidaru
sarvarige subhavarte. -2 – Nam’ma

2.Kurubaru hogi betlehemige
kusannu kaṇḍu namisidaru
dutaru heḷida gurutannu
kaṇḍu devana stutisidaru – 2

nam’ma rakṣa kanindu huṭṭida
halleluya haḍoṇa – 2
ha.. Halleluya
ha.. Halleluya – 4

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*