ನಾ ನಿನ್ ಹಸ್ತದಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು – ಯೇಸಯ್ಯಾ-Na nin hastadi jedimannu yesayya

275

ನಾ ನಿನ್ ಹಸ್ತದಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು – ಯೇಸಯ್ಯಾ

ಕುಂಬಾರ ನೀನೇ ರೂಪಿಸಯ್ಯಾ

ದಾಹದಿ ಬೇಡುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಹುಡುಕುವೆನು ||2||

ನಿನ್ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸು – ಅಯ್ಯಾ

ನನ್ ಪಾತ್ರೆಯು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸ ||2||

2.ನಿನ್ನ ನೀತಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಾ ನೆನೆಸಿ ಕೊಂಡಾಡಲು

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏಳುವೇ – ಅಯ್ಯಾ

ನಿನ್ ಪಾದದಲ್ಲೇ ನಾ ಕುಳಿತಿರುವೆ ||2||

3.ನಿನ್ ಮಾರ್ಗವ ಉಪದೇಶಿಸು

ನಾ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಡೆಯುವೆನು

ನಿನ್ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿಸು – ಅಯ್ಯಾ

ನಿನ್ ವಾಕ್ಯದ ರಹಸ್ಯವ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ವೆ ||2||

Na nin hastadi jeḍimaṇṇu – yesayya

kumbara nine rupisayya

dahadi beḍuvenu ninnanne na huḍukuvenu ||2||

nin atmadinda tumbisu – ayya

nan patreyu tumbi horasusa ||2||

2.Ninna niti vidhigaḷannu na nenesi koṇḍaḍalu

madhyaratriyalli eḷuve – ayya

nin padadalle na kuḷitiruve ||2||

3.Nin margava upadesisu

na konevaregu naḍeyuvenu

nin jnanadinda tumbisu – ayya

nin vakyada rahasyava tiḷidukoḷve ||2||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*