ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ – Nitya premadi nannannu pritisi

459

ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ… //2//
ತಾಯಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೂ,
ಈ ಲೋಕಗ್ಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೂ,
ನಿನ್ನನ್ನೂ ಎಂದಿಗೂ, ನಾ ಮರೆಯಲಾರೆನು… //2//

ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನೋಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವೇ,
ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷೀಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೇ.
ನಿತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಿ, ನನ್ನನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ… //2//
ಏಕ ರಕ್ಷಕನು ಯೇಸುವೇ,
ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನು ಯೇಸುವೇ,
ನಿನ್ ಚಿತ್ತನೇ ನಾ ಮಾಡುವೆನು,
ನಿನ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ನಡೆಯುವೆನು,
ನನ್ನ ಸರ್ವವವೂ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೇ,
ಪೂರ್ಣ ಆನಂದದಿ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೇ.

ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲೂ… //2//
ಮೇಘರೂಢನಾಗಿ ಬರಲಿರುವೇ,
ಯೇಸು ರಾಜನಾಗಿ ಬರಲಿರುವೇ.
ಆರಾಧಿಸುವೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ… //2//

ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜಾಧಿ ರಾಜನಿಗೆ,
ಸತ್ಯ ದೇವನೇ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ.
ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ… //2//
ತಾಯಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೂ,
ಲೋಕಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೂ…

 

Nitya premadi nannannu pritisi… //2//
Tayiginta sreṣhṭa ninna pritiyu,
e lokagginta sreṣhṭa ninna pritiyu,
ninnannu endigu, na mareyalarenu… //2//

Nityavu ninnondige jivisuve,
satya shakṣhiyagi jivisuve.
Nitya rakṣhaṇegi, nannannu rakṣhiside… //2//
Eka rakṣhakanu yesuve,
loka rakṣhakanu yesuve,
nin cihttane na maḍuvenu,
nin hadiyalli na naḍeyuvenu,
nanna sarvavavu ninage arpisuve,
purṇa anandadi ninage arpisuve.

Nitya rajyadalli, nannannu serisalu… //2//
Megharuḍhanagi baraliruve,
yesu rajanagi baraliruve.
Aradhisuve saṣhṭaṅgaveragi… //2//

Svarga rajadhi rajanige,
satya devane nine yesuve.
Nitya premadi nannannu pritisi… //2//
Tayiginta sreṣhṭa ninna pritiyu,
lokaginta sreṣhṭa ninna pritiyu…

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*