ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರಿರುವರು ನನ್ ಯೇಸಪ್ಪಾ – Ninnanta devaru yariruvaru nan yesappa

992

ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರಿರುವರು ನನ್ ಯೇಸಪ್ಪಾ
ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ರಕ್ಷಕ ನೀನೆ ಯೇಸಪ್ಪಾ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವವು ಅಪ್ಪ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಅಪ್ಪ
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ನನಗೆನಿಲ್ಲಪ್ಪ
ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ  – ನಿನ್ನಂತ

1.ನನ್ನಲಿ ನೀನಿರುವಾಗ ಭಯವು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ
ಹಾಗಲಲ್ಲಿ  ಇರುಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವವರು ನೀನಪ್ಪಾ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವವು ಅಪ್ಪ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಅಪ್ಪ
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ನನಗೆನಿಲ್ಲಪ್ಪ
ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ  – ನಿನ್ನಂತ

2.ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ಕರೆದಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನಪ್ಪ
ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಿಡಿಸಿದ ದೇವರು ನಿನ್ನಪ್ಪ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವವು ಅಪ್ಪ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಅಪ್ಪ
ನೀನಿಲ್ಲದೇ ನನಗೆನಿಲ್ಲಪ್ಪ
ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ  – ನಿನ್ನಂತ

3.ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ
ಅಳಿಸುವವರು ನಿನ್ನಪ್ಪ
ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾ ಕರೆದಗ ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಯೇಸಪ್ಪಾ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವವು ಅಪ್ಪ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಅಪ್ಪ

Ninnanta devaru yariruvaru nan yesappa
nanagagi banda rakṣhaka nine yesappa
nine nanna jivavu appa
nine nanna praṇavu appa
ninillade nanagenillappa
niniddare nanage sakappa – ninnanta

1.Nannali niniruvaga bhayavu chinte illappa
hagalalli iruḷalli kayuvavaru ninappa
nine nanna jivavu appa
nine nanna praṇavu appa
ninillade nanagenillappa
niniddare nanage sakappa – ninnanta

2.Lokadalli naniruvaga karedanta devaru ninnappa
papadalli na biddaga biḍisida devaru ninnappa
nine nanna jivavu appa
nine nanna praṇavu appa
ninillade nanagenillappa
niniddare nanage sakappa – ninnanta

3.Kaṣṭadalli moreyiḍuvaga
aḷisuvavaru ninnappa
naṣṭadalli na karedaga sahayamaḍuva yesappa
nine nanna jivavu appa
nine nanna praṇavu appa

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*