ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ – Ninnanta devaru yaru illa

3097

ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ
ಯೇಸಯ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನಿಲಯ್ಯ

ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಂತಹ ನನ್ನ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೆಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ

ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಲ್ಲದಿರುವೆ ನೀನು
ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು
ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವ
ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಯೇಸಯ್ಯ

ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವನು
ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು
ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿಗಿಸುವವನು ನೀನೇ ಯೇಸಯ್ಯ
ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವಾ ನೀನಯ್ಯಾ

Ninnanta devaru yaru illa
ninna hage pritisuvavaru obbaru illa
yesayya yesayya ninillade nannilayya

papada maraṇadalli iddantaha nanna
priti maḍi praṇa koṭṭu badukiside deva
ninna kr̥upe shashvata endendu deva
ninna pritiyenda nanu jivisuve deva

nannaya jivitavellavannu tilladiruve ninu
nannaya kuritu hitavagi chintisuve ninu
ninnaya karadi hiḍidu nanna naḍesiruve deva
nanna sahaya nanna baṇḍe nine yesayya

kaṣṭhagaḷalli duḥkhagaḷalli joteyagiruvanu
rogadalli saṅkaṭagaḷalli balava koḍuvavanu
korategaḷannu nigisuvavanu nine yesayya
salugaḷalli jayavannu koḍuva deva ninayya

Sharing is caring!

9 comments

It is very good and marualus app. Becose all songs of Christian gospel gathered here. So I glad to post this comment you. And God Bless you all.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*