ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ – Ninnannu biṭṭare nanage yaru illa

997

ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಬಾಳಇಲ್ಲಾ
ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ
ಯೇಸಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ ನನ್ ಅಪ್ಪ

1.ಪರಲೋಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ
ನಿನ್ನ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡೇ
ನಿನ್ನ ಮಗನು ನಾನಯ್ಯ  – ಮಗಳು -2
ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ
ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ
ಯೇಸಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ ನನ್ ಅಪ್ಪ

2.ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದ ಮಗಳಾಗಿ ನಾ – ಮಗನಾಗಿ ನಾ – 2
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ನೆರವೇರಿಸುವೆ
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಫಲ ಕೊಡುವೆ
ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ
ಯೇಸಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ ನನ್ ಅಪ್ಪ

3.ಆಲಯದಿ ಜೀವಿಸುವ ನನಗೆ – ನಿನ್ನ -2
ನಿನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವೆ
ಜೀವಿಸುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ನಾ ನಡೆವೇ
ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ
ಯೇಸಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ ಯೇಸಪ್ಪಾ ನನ್ ಅಪ್ಪ

Ninnannu biṭṭare nanage yaru illa
ninnannu agalide appa baḷa’illa
yesuve yesuve yesuve yesuve
yesappa yesappa yesappa nan appa

1.Paralokada nanna tandeye
ninna agali ella kaḷedukoṇḍe
ninna maganu nanayya – magaḷu -2
ninna sannidhige bandiruve
yesuve yesuve yesuve yesuve
yesappa yesappa yesappa nan appa

2.Kr̥upe hondida magaḷagi na – maganagi na – 2
ninna nitiya neraverisuve
pavitratmana hondi ninna nitiya phala koḍuve
yesuve yesuve yesuve yesuve
yesappa yesappa yesappa nan appa

3.Alayadi jivisuva nanage – ninna -2
ninna saubhagyadi tr̥ptipaḍisuve
jivisuva dinavella ninna dhvani keḷi na naḍeve
yesuve yesuve yesuve yesuve
yesappa yesappa yesappa nan appa

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*