ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ – Ninnanne Aradhisuve

5829

ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ||

ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲಾ ||

ಹಾಲೇಲೂಯಾ ಹಾಲೇಲೂಯಾ || 4 ||

1 ) ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ

2 ) ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾರೆ

3 ) ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾತನೇ ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು

4 ) ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದೆ

Ninnanne aradhisuve yesuve ninnanne aradhisuve ||

ninu olleyava sarva shaktanu ninnante bere devarilla ||

haleluya haleluya || 4 ||

1) papiyada nannannu ninna maganagi marpadiside

2) nannannu nemiside ninu nannannu kaibidalare

3) nannannu karedatane ninu nambigastanu

4) ninna parishuddha atmadinda nannannu tumbiside

Sharing is caring!

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*