ನಿನ್ನ ಎಲುಬಿನಿಂದ ಬಂದನಾರಿ – Ninna elubininda bandanari

906

ನಿನ್ನ ಎಲುಬಿನಿಂದ ಬಂದನಾರಿ
ಇವಳೇ ನಿನಗೆ ಸರಿ ಜೋಡಿ
ನಿನ್ನ ಶರೀರಕೆ ತಲೆ ಯಾದವನು
ನಿನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಜೊತೆ ಎಂದೆಂದೂ

ನೋಡಿಕೊ ನೋಡಿಕೊ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆಯೇ 2
ನೋಡಿಕೊ ನೋಡಿಕೊ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಶರೀರದಂತೆ – 2

1.ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರುವು ಸರಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ನಿನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು
ಬೆಳಗುವ ಸತಿಯು ಇವಳೇ
ಕಟ್ಟುವ ಸತಿಯು ಇವಳೇ  – ನೋಡಿಕೊ

2.ಕಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳಿ ನೀವು
ಇದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಇದನ್ನು ಮರೆಯ ಬೇಡಿರಿ
ಮದುವೆ ದೇವರ ನಿಯಮವು – ನೋಡಿಕೊ

3.ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ ಜೋಡಿಗಳು ನೀವು
ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಅಗಳಿಸಲಾಗದು
ಮದುವೆ ಮಾನ್ಯವಾದದು – ನೋಡಿಕೊ

Ninna elubininda bandanari
evaḷe ninage sari joḍi
ninna sharirake tale yadavanu
ninna baḷige jote endendu

noḍiko noḍiko ninna kaṇṇina hageye 2
noḍiko noḍiko ninna svanta
shariradante – 2

1.Oṇṭiyagi iruvu sari illavendu
ninna baḷannu ninna maneyannu
beḷaguva satiyu evaḷe
kaṭṭuva satiyu ivaḷe – noḍiko

2.Kahiyalli sihiyalli joteyagi baḷi nivu
idu devara karya edannu mareya beḍiri
maduve devara niyamavu – noḍiko

3.Devaru kuḍisida joḍigaḷu nivu
yava manuṣhyanu agaḷisalagadu
maduve man’yavadadu – noḍiko

Sharing is caring!

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*