ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೆ – Ninna kr̥upeye ninna kr̥upeye

371

ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೆ
ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಸಾಕು ನನಗೆ – 2
ಹಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಕೊಂಡಾಡುವೆ
ಆನಂದದಿ ನಲಿದಾಡುವೆ – 2

1.ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತಂತ ಮಗುವು ನಾನು
ಕಲ್ವಾರಿ ರಕ್ತದ ಫಲವು ನಾನು – 2

2.ತುತ್ತೂರಿ ಶಬ್ದವ ನಾನು ಕೇಳುವೇ
ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವೇ – 2

3.ನಿಯಮದ ಓಟವ ನಾ ಓದುವೆ
ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವೆ

Ninna kr̥upeye ninna kr̥upeye
saku nanage appa saku nanage – 2
hallelluya koṇḍaḍuve
anandadi nalidaḍuve – 2

1.Shilubeyalli hettanta maguvu nanu
kalvari rakthada phalavu nanu – 2

2.Tutturi shabdava nanu keḷuve
kṣhaṇa matradalli ettalpaḍuve – 2

3.Niyamada oṭava na oduve
kaṣṭha naṣṭha bandaru guri muṭṭuve

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*