ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ-Ninna pritisalu e hrudaya

973

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು ಯೇಸಯ್ಯಾ
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯಾ
ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸಯ್ಯಾ-೨ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸಯ್ಯಾ-(೨)

1.ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ
ಹೊಸ ಜೀವನ ನನಗೆ ತಂದೆ
ನನ್ನನ್ನು ನಾಶನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದವರು               ನೀವೇ
ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೀವನ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವೆ-೨
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ತವಕ ಪಡುತ್ತಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯಾ
ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸಯ್ಯಾ-೨ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸಯ್ಯಾ-(೨)

2.ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು                ಶುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ
ಪರಿಶುದ್ದ ಆತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು                      ತುಂಬಿಸಿರುವೆ
ನಮ್ಮಯ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಿಸಿರುವೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ         ತವಕ ಪಡುತ್ತಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯಾ
ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸಯ್ಯಾ-೨ ನಮನ ಯೇಸಯ್ಯಾ-೨ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸಯ್ಯಾ- (೨)

3.ಶಾಶ್ವತ ಪೇಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು             ಪ್ರೀತಿಸಿರುವೆ
ನನ್ನನ್ನು ಮಮತೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆ            ಯೇಸಯ್ಯಾ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ           ತವಕ ಪಡುತ್ತಿದೆ ಯೇಸಯ್ಯಾ
ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸಯ್ಯಾ-೨ ನಮನ ಯೇಸಯ್ಯಾ-೨ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸಯ್ಯಾ- (೨)

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಹೃದಯ ಸಾಲದು ಹೃದಯ
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸೆ ನನಗಯ್ಯಾ
ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸಯ್ಯಾ-೨ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸಯ್ಯಾ-(೨)

Ninna pritisalu i hr̥daya saladu yesayya
innu heccagi pritisuva ase nanagayya
stotra yesayya-2 mahime yesayya- (2)

1.Rogagaḷannu vasi maḍi
hosa jivana nanage tande
nannannu nasanadinda tappisidavaru nive
samr̥d’dhi jivana nanage niḍiruve-2
ninna pritiyannu varṇisalu i hr̥daya tavaka paḍuttide yesayya
stotra yesayya-2 mahime yesayya-(2)

2.Yesuve ninna raktadinda nannannu suddi maḍide
parisudda atmaninda nannannu tumbisiruve
nam’maya papagaḷa kṣamisiruve
ninna pritiyannu varṇisalu e hr̥daya tavaka paḍuttide yesayya
stotra yesayya-2 namana yesayya-2 mahime yesayya- (2)

3.Sasvata pemadinda nannannu pritisiruve
nannannu mamateyinda seḷedukoṇḍe yesayya
ninna pritiyannu varṇisalu i hr̥daya tavaka paḍuttide yesayya
stotra yesayya-2 namana yesayya-2 mahime yesayya- (2)

ninna pritisalu i hr̥daya saladu hr̥daya
innu heccagi pritisuva ase nanagayya
stotra yesayya-2 mahime yesayya- (2)

Sharing is caring!

3 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*