ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ – Ninna priti badalagilla

500

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ
ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ,
ಉಸಿರೇ… ಉಸಿರೇ…

ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದವನೇ… ನಿನ್ ಕೃಪೆಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ,
ನನ್ ಶ್ವಾಸದೀ ಬಾಳ್ವವವನೇ, ನನ್ ಉಸಿರಲಿ
ಬೆರೆತವನೇ… //2//

1.ನಿನ್ನಯ ಕೋಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೇಮ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ… //2//
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ
ಮರೆಯಾಗಲ್ಲಿಲ್ಲ,
ಉಸಿರೇ… ಉಸಿರೇ…  ಉಸಿರೇ…  ಉಸಿರೇ…
ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದವನೇ… ನಿನ್ ಕೃಪೆಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ,
ನನ್ ಶ್ವಾಸದೀ ಬಾಳ್ವವವನೇ, ನನ್ ಉಸಿರಲಿ
ಬೆರೆತವನೇ…

2.ಮನಮರಗುವ ಮಹಾ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ ಕನಿಕರಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ… //2//
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ
ಮರೆಯಾಗಲ್ಲಿಲ್ಲ,
ಉಸಿರೇ… ಉಸಿರೇ…  ಉಸಿರೇ…  ಉಸಿರೇ…
ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದವನೇ… ನಿನ್ ಕೃಪೆಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ,
ನನ್ ಶ್ವಾಸದೀ ಬಾಳ್ವವವನೇ, ನನ್ ಉಸಿರಲಿ
ಬೆರೆತವನೇ…

3.ನಿನ್ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ನಮಗೆ ತಂದು,
ನನ್ನಲ್ಲೇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದೆ… //2//
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬದಲಾಗಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ
ಮರೆಯಾಗಲ್ಲಿಲ್ಲ,
ಉಸಿರೇ… ಉಸಿರೇ…  ಉಸಿರೇ…  ಉಸಿರೇ…
ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದವನೇ… ನಿನ್ ಕೃಪೆಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ,

ನನ್ ಶ್ವಾಸದೀ ಬಾಳ್ವವವನೇ, ನನ್ ಉಸಿರಲಿ
ಬೆರೆತವನೇ…

 

 

 

 

 

Ninna priti badalagilla, ninna prema
mareyagilla,
usire… Usire…

Priti tumbidavane… Nin kr̥upege korateyilla,
nan svashadi baḷvavavane, nan usirali
beretavane… //2//

1.Ninnaya kopa ondu nimiṣha, ninnaya prema jivitavella… //2//
Ninna priti badalagallilla, ninna prema
mareyagallilla,
usire… Usire… Usire… Usire…
Priti tumbidavane… Nin kr̥upege korateyilla,
nan svashadi baḷvavavane, nan usirali
beretavane…

2.Manamaraguva maha kartane, nin kanikarakke korateyilla… //2//
Ninna priti badalagallilla, ninna prema
mareyagallilla,
usire… Usire… Usire… Usire…
Priti tumbidavane… Nin kr̥pege korateyilla,
nan svashadi baḷvavavane, nan usirali
beretavane…

3.Nin obba magana namage tandu,
nannalleṣṭondu priti toride… //2//
Ninna priti badalagallilla, ninna prema
mareyagallilla,
usire… Usire… Usire… Usire…
Priti tumbidavane… Nin kr̥upege korateyilla,

nan svashadi baḷvavavane, nan usirali
beretavane…

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*