ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಾ –Ninna madilalli naa

541

ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಾ ಮಲಗಿರ ಬೇಕು ಯೇಸು
ನಿನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಒರಗಿರಬೇಕು
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾ ಬದುಕಿರ ಬೇಕು ಯೇಸು
ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಬಾಳ ಬೇಕು

1.ನನ್ನನ್ನು ನಾ ಮರೆಯುತ
ನನ್ನನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತಾ
ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿ
ಸಾದ ನಿನ್ನ..ಆಯ್ಯಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ

2.ನಿನ್ನನ್ನೆ ನಾ ದೃಷ್ಠಿಸುತಾ
ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ನಿನಗೆ  ಅರ್ಪಿಸುತ
ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿ
ಸಾದ ನಿನ್ನ…ಅಯ್ಯಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ

Ninna maḍilalli na malagira beku yesu
ninna edeyalli na oragirabeku
ninna vakyadalli na badukira beku yesu
ninna sannidhiyalli na baḷa beku

1.Nannannu na mareyuta
nannannu ninage arpisuta
purṇa baladi purṇa hr̥dayadi
sada ninna..Ayya aradhisuve

2.Ninnanne na dr̥ṣṭhisuta
nanna cinte ninage arpisuta
purṇa baladi purṇa hr̥dayadi
sada ninna…Ayya aradhisuve

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*