ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ – Ninna sannidhiyalli

565

ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡುವೆನು
ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ ಬಯಸುವೆನು
ದಾವಿದನ ಹಾಗೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು
ದಾನಿಯೇಲನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು
ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ
ಪ್ರಭುವೇ ಪ್ರಭುವೇ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ || 2 ||
|| ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ||

ನೀನೇ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ
ನೀನೇ ದೀಪವು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ || 2 ||
ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜನೇ
ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಖರವೇ || 2 ||
|| ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ||

ನೀನೇ ಸತ್ಯಮಾರ್ಗವು ಲೋಕಕ್ಕೆ
ನೀನೇ ಉಸಿರು ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ || 2 ||
ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನೇ
ಆತ್ಮಿಯ ನಾಯಕನೇ || 2 ||
|| ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ||

ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ನಾನು ಬಾಳುವೆ
ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವೇ || 2 ||
ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ
ಪವಿತ್ರಾವಾದ ಆಗ್ನಿಯೇ || 2 ||
|| ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ||

 

Ninna sannidhiyalli beḍuvenu
ninna sam’mukha bayasuvenu
davidana hage aradhisuvenu
daniyelana hage prarthisuvenu
yesuve yesuve stothra stothra
prabhuve prabhuve mahime ninage || 2 ||
|| ninna sannidhiyalli ||

nine beḷaku nanna baḷige
nine dipavu nanna sevege || 2 ||
mahimeya rajane
pritiya shikharave || 2 ||
|| ninna sannidhiyalli ||

nine satyamargavu lokakke
nine usiru nanna jivakke || 2 ||
adbhuta svarupane
atmiya nayakane || 2 ||
|| ninna sannidhiyalli ||

ninna nambi nanu baḷuve
ninna alayadalli badukuve || 2 ||
parisud’dha atmane
pavitravada agniye || 2 ||
|| ninna sannidhiyalli ||

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*