ನಿರಾಶೆಗಳ ನಿಂದೆಗಳ ಅಪಮಾನಗಳ – Nirasegaḷa nindegaḷa apamanagaḷa

368

ನಿರಾಶೆಗಳ ನಿಂದೆಗಳ ಅಪಮಾನಗಳ ಸಹಿಸಲು ನಾ,
ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ನೆನೆಸುವೆನು, ನಿ ಎಲ್ಲವ ನಿ
ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆ
ನನಗಾಗಿಯೆ ನನಗಾಗಿಯೆ ನನಗಾಗಿಯೆ (4)

ಆಸೆಗಳ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗಳ ನೆರವೆರದ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ
ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಬಲಿಯಾಗಿಯೆ, ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ.
ನಿನಗಾಗಿಯೆ ನಿನಗಾಗಿಯೆ ನಿನಗಾಗಿಯೆ (4)

ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದು ಬಿಡೆನು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತುಗಳ,
ನಂಬುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿ ದೈರ್ಯವ ನಾ
ಹೊಂದುವೆ.
ಓ ಯೇಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೆ (5).

Nirasegaḷa nindegaḷa apamanagaḷa sahisalu na,
yesuve ninna nenesuvenu, ni ellava ni
hottukoṇḍe.
Nanagagiye nanagagiye nanagagiye (4)

asegaḷa nanna ecchegaḷa neraverada
akaṅkṣegaḷa
arpisuve baliyagiye, ninnaya divya chittakke.
Ninagagiye ninagagiye ninagagiye (4)

ninnannu endu biḍenu heḷida e matugaḷa,
nambuve purṇa hr̥udayadi dairyava na
honduve.
O yesuve o yesuve o yesuve (5).

Sharing is caring!

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*