ನೀನೇ ನನ್ ಶ್ವಾಸವು-Nine nan svasavu

332

ನೀನೇ ನನ್ ಶ್ವಾಸವು

ನಿನ್ ಸನ್ನಿದಿಯೇ ನನಗೆ ಜೀವಾ

ನೀನೇ…ನನ್ ಕೋರಿಕೆ ನೀನೇ

ನೀನೇ…ನನ್ ಆಸೆ ನೀನೇ

ನೀನೇ ಜೀವಾತ್ಮ !2!

ನಿನ್ ವಾಕ್ಯ, ನನಗೆ ಜೀವಾ

ನೀನೇ……

Nine nan svasavu

nin sannidiye nanage jiva

nine…nan korike nine

nine…nan ase nine

nine jivatma!2!

Nin vakya, nanage jiva

nine……

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*