ನೀವೀಲ್ಲದ ಬಾಳಿಲ್ಲಾ ಓ-Nivillada balilla o

382

ನೀವೀಲ್ಲದ ಬಾಳಿಲ್ಲಾ ಓ ಯೆಸಯ್ಯಾ
ನಾನ್ ಬಾಳೆ ಬಂಗಾರ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ

1. ನನ್ನ ಭರವಸೆಯು ನೀನಲ್ಲವೋ
ನನ್ನ ನಿರಿಕ್ಷೆಯು ನೀನೆ ಯೇಸುವೇ
ಬಾಳ ಬೆಳಗಿಸುವ ಬೆಳಕು ನೀನೇ
ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ

2.ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ನೀನಲ್ಲವೋ
ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ
ಬಡತನ ನೀಗಿಸುವಾ ಶ್ರೀಮಂತ ನು ನೀನೇ
ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಾ ದೇವನೂ ನೀನೇ

3. ನನ್ನ ಆಸೆಯು ನೀನಲ್ಲವೋ
ಹೃದಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೇ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ
ಉಸಿರು ಉಸಿರಲ್ಲೂ ನೀನೇ ತುಂಬಿರುವೆ
ಕಣ್ ತುಂಬಾ ನೀನೇ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರು

Nivillada baḷilla o yesayya
nan baḷe baṅgara nin pritiya deseyinda

1. Nanna bharavaseyu ninallavo
nanna nirikṣeyu nine yesuve
baḷa beḷagisuva beḷaku nine
kaihiḍidu naḍesuva tayiyu nine

2.Nanna sampattu ninallavo
nanna aisvarya nine yesuve
baḍatana nigisuva srimanta nu nine
ud’dhara maḍuva devanu nine

3. Nanna aseyu ninallavo
hr̥dayada akaṅkṣe nine yesuve
usiru usirallu nine tumbiruve
kaṇ tumba nine neleyagi nintiru

Sharing is caring!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*